รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI61X1402
ชื่อโครงการ : แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน
  Localizing SDGs by Local Authorities and Development Partners for Sustainable Urban Development
หัวหน้าโครงการ : รัตมณี อ๋องสกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) ทบทวนเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองยั่งยืน เพื่อระบุเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนสำหรับประเทศไทย

2) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกระบวนการวางแผนและพัฒนาเมืองในปัจจุบัน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อระบุช่องว่าง อุปสรรค และโอกาสที่สำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

3) ปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีการพัฒนา เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการประยุกต์ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนาเมืองยั่งยืน

4) สังเคราะห์บทเรียนจากการศึกษาและการปฏิบัติการเพื่อเสนอแผนที่นำทางกระบวนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนสำหรับประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติในระดับเมือง
สถิติการเปิดชม : 76 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400