รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6230301
ชื่อโครงการ : การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
 
หัวหน้าโครงการ : สุภัทรา วิเศษศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 26 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. นำเสนอกรอบการบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2. นำเสนอผลความคืบหน้าและผลที่ได้จากงานวิจัย

3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่องานวิจัย

สถิติการเปิดชม : 1,060 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 121 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400