รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6230303
ชื่อโครงการ : แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพจากการอุปโภคบริโภคน้ำในกรณีอุทกภัย - การวิจัยเชิงบูรณาการ
  An action plan for health relief measures from water utilization during flood through a multidisciplinary approach
หัวหน้าโครงการ : เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 11 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อระบุช่องว่างของแผนปฏิบัติการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการอุปโภคบริโภคน้ำในกรณีอุทกภัย - เชิงบูรณาการณ์

2) เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในกรณีอุทกภัย

3) เพื่อส่งเสริมแนวทางในการดำเนินการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับผลกระทบและปัญหาด้านสุขภาพจากการอุปโภคบริโภคน้ำในกรณีอุทกภัย
สถิติการเปิดชม : 631 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400