รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6230701
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1st Thailand Blue Economy Forum) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคทะเลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
หัวหน้าโครงการ : โสภารัตน์ จารุสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : การประชุมวิชาการเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย (Thailand Blue Economy Forum) มุ่งหมายให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ภาคธุรกิจและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในการนำแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงินสู่การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงินในประเทศไทย

2. เพื่อผลักดันให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรที่ดำเนินงานด้านทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยเพื่อตอบรับการขับเคลื่อนตามแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 431 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400