รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6230706
ชื่อโครงการ : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพทางทะเลนอกชายฝั่ง: กรณีศึกษาแท่นปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่หมดอายุสัมปทาน
  A Preliminary Study on Offshore Marine Biodiversity: A Case Study of Retired Petroleum Platforms in the Gulf of Thailand
หัวหน้าโครงการ : เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (13 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ส.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพทางทะเลนอกชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมที่หมดอายุสัมปทาน

2. เผยแพร่รายงานสถานการณ์เบื้องต้นและเสนอแนวทางในการดำเนินงานระดับต่างๆ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และวิชาการ) เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพทางทะเลที่เหมาะสมต่อไป

สถิติการเปิดชม : 159 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG14) (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400