รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6240902
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย เรื่อง สุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย: รอบที่ 3
 
หัวหน้าโครงการ : ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : (1) ศึกษาสถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย ปี 2563 ใน 4 ประเด็น ได้แก่ โครงสร้างครอบครัวและการเกื้อกูล สุขภาพ ความพึงพอใจในชีวิตและการใช้บริการด้านสุขภาพ การมีงานทำและการเกษียณ และรายได้และความมั่งคั่ง เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องในการสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ผู้สูงอายุไทยให้คงความเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังและการมีชีวิตยืนยาวที่แข็งแรง (Active aging และ Healthy Life Expectancy)

(2) ดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่างซ้ำ เพื่อสร้างฐานข้อมูลใน 7 มิติ รอบที่ 3 และ

(3) คงความร่วมมือและความเป็นเครือข่ายในโครงการ Health and Retirement Study, Institute for Social Research, University of Michigan เพื่อการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการศึกษาวิจัยการสูงอายุของประชากรในประเทศต่างๆที่มีการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน
สถิติการเปิดชม : 259 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400