รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI62X0605
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ระยะที่ 2
  Corruption Free Thailand Research Project (Phrase 2)
หัวหน้าโครงการ : ธานี ชัยวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน โดยทำการจำแนกรูปแบบการคอร์รัปชันและการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย ระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีความเต็มใจ(จ่าย)ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในรูปแบบนั้นๆ โดยเฉพาะ และนำเสนอกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

2. เพื่อสร้างกลไกหรือกระบวนการสร้างความโปร่งใสและนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสร้างกลไกหรือกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางตรง และทางอ้อมผ่านการทำงานของเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการคอร์รัปชันและการต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคมไทย

5. เพื่อสร้างพื้นที่การประเมินผลและประมวลผลให้เกิดการตระหนักต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประชาชน และก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลากหลายภาคส่วนในสังคม
สถิติการเปิดชม : 867 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 62 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400