รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI62X1402
ชื่อโครงการ : การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17 และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกในแง่การเงินและการค้า (เป้าหมายที่ 17 (1))
  Thailand’s Current Achievement in the 17th Global Sustainable Development Goal (SDG) and Localized Indicators/Measures for Thailand to Enhance to Partnerships and Collaborations through Finance and Trade
หัวหน้าโครงการ : กุลบุตร โกเมนกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในแง่ความเกี่ยวโยงของแต่ละเป้าหมาย และเป้าประสงค์ตามกรอบงานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลก พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. สำรวจตัวชี้วัด รวมถึงการศึกษาหาตัวชี้วัดทดแทน และศึกษาความสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์และตัวชี้วัดดังกล่าวกับบริบทของประเทศไทย

3. จัดลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ (Targets) ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลก ในแง่นโยบายการเงินและการค้า โดยพิจารณาจากสภาวะปัจจุบันของตัวชี้วัดและตัวชี้วัดทดแทน

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค เพื่อใช้ในการเสนอแนะมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย รวมถึง นโยบายด้านการเงินและการลงทุน นโยบายการการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. เพื่อสร้างแผนภูมิแสดงความเกี่ยวเนื่องระหว่างเป้าประสงค์ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลก ในแง่นโยบายการเงินและการค้า และ เป้าประสงค์จากเป้าหมายอื่นๆ

สถิติการเปิดชม : 238 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400