รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG4580077
ชื่อโครงการ : การทดสอบสมรรถนะทางความร้อนของท่อติดครีบที่ผลิตในประเทศไทย
  Thermal Performance Testing of Finned Tube Producing in Thailand
หัวหน้าโครงการ : อติพงศ์ นันทพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อติพงศ์ นันทพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างสมการสหสัมพันธ์เพื่อใช้ในการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของอากาศที่ไหลผ่านกลุ่มท่อแบบ Spiral Finned Tube ที่ผลิตในประเทศไทย

2. สร้างสมการสหสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการคำนวณหาค่า Friction Factor ของอากาศที่ไหลผ่านกลุ่มท่อแบบ Spiral Finned Tub
สถิติการเปิดชม : 774 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 336 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400