รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG5580017
ชื่อโครงการ : ผลของลิกนินคราฟท์ที่มีต่อสภาวะการอัดรีดและสมบัติทางกายภาพของวัสดุย่อยสลายที่ทำจากรำข้าวสกัดน้ำมัน
  Effect of free radical scavenging properties of kraft lignin on extrusion window and material properties improvement of defatted rice bran biocomposite
หัวหน้าโครงการ : ถิรนันท์ คุณานพรัตน์
ทีมวิจัย :
ถิรนันท์ คุณานพรัตน์
หัวหน้าโครงการ
สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
นักวิจัยที่ปรึกษา
ปอล เมอนู
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาสมบัติของการจับอนุมูลอิสระของลิกนินนคราฟท์ที่มีต่อความสามารถในการผลิตวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้จากรำข้าวสกัดน้ำมันด้วยวิธีการอัดรีด

2.2 เพื่อศึกษาผลของลิกนินคราฟท์ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่เตรียมจากเม็ดรำข้าวสกัดน้ำมัน

สถิติการเปิดชม : 871 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 60 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400