รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG5780146
ชื่อโครงการ : องค์ประกอบทางเคมีจากกระโถนพระฤาษีและฤทธิ์ทางชีวภาพ
  Chemical Constituents from Sapria himalayana Griffith. and Their Biological Activities
หัวหน้าโครงการ : วชิระ ชุ่มมงคล
ทีมวิจัย :
วชิระ ชุ่มมงคล
หัวหน้าโครงการ
พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วิลาศ พุ่มพิมล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 มิ.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 6.1 การแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการพิสูจน์เอกลักษณ์ องค์ประกอบทางเคมีจากพืช Sapria Himalayan Griffith.

6.2 ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่แยกได้เช่น คุณสมบัติการป้องกันโรคมาลาเรีย ต้านมะเร็ง ต้านแบคทีเรียและความเป็นพิษต่อเซลล์ (Vero cells)

สถิติการเปิดชม : 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400