รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG5880018
ชื่อโครงการ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแอดวานซ์ไกลเคชั่นเอ็นโปรดักส์ อินซูลิน รีซีสแตนท์ และการเกิดสภาวะกีบอักเสบในโคนม ภายใต้สภาพการให้อาหารในประเทศไทย
  Relationship between advanced glycation end-products, insulin resistance and the development of laminitis in dairy cows under feeding conditions in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ฤทธิชัย พิลาไชย
ทีมวิจัย :
ฤทธิชัย พิลาไชย
หัวหน้าโครงการ
สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาผลของอาหารที่มีสัดส่วนของแป้งที่ย่อยสลายเร็วในกระเพาะสูงต่อระดับแอดวานซ์ไกลเคชั่นเอ็นโปรดักส์ อินซูลิน รีซีสแตนท์ และการเกิดสภาวะกีบอักเสบในโคนมสาว

2.2 เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแอดวานซ์ไกลเคชั่นเอ็นโปรดักส์ อินซูลิน รีซีสแตนท์ และการเกิดสภาวะกีบอักเสบในโครีดนม ภายใต้สภาพการให้อาหารในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 649 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400