รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG5880229
ชื่อโครงการ : ผลของดีแอมิเดชั่นด้วยเอนไซม์ protein-glutaminase ต่อสมบัติการจับกลิ่นรสของโปรตีนมะพร้าว
  Effect of enzymatic deamidation by protein-glutaminase on flavor-binding property of coconut (Cocos Nucifera L.)
หัวหน้าโครงการ : อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์
ทีมวิจัย :
อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์
หัวหน้าโครงการ
ปราณี อ่านเปรื่อง
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : To optimize PG deamidation of coconut protein to achieve high degree of deamidation and low degree of hydrolysis

• To compare the functional properties of deamidated coconut proteins and non-deamidated coconut proteins

• To investigate the effect of deamidation on the binding of selected carbonyl containing flavor compound to coconut protein in an aqueous system by both chemical and sensory approaches

สถิติการเปิดชม : 617 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400