รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG5880256
ชื่อโครงการ : ผลของอาหารผสมสำเร็จหมักที่ประกอบด้วยอาหารหมักต่อคุณภาพอาหารหมัก การกินได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การย่อยได้ของโคเนื้อลูกผสม
  Effect of total mixed ration (TMR) silage with fermented feed on silage quality, intake, ruminal fermentation, digestibility of crossbred beef cattle
หัวหน้าโครงการ : พิชาด เขจรศาสตร์
ทีมวิจัย :
พิชาด เขจรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
เมธา วรรณพัฒน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาอาหารหมักด้วยเชื้อราต่อคุณภาพและคุณค่าทางโภชนะ

2. เพื่อศึกษาชนิดอาหารหยาบและอาหารหมักด้วยเชื้อราในอาหารผสมสำเร็จต่อการย่อยได้และการผลิตแก็สมีเทนด้วยเทคนิค in vitro gas

3. เพื่อศึกษาอาหารหมักจุลินทรีย์เชื้อราต่อในอาหารผสมสำเร็จต่อนิเวศวิทยาในรูเมน การสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน การผลิตแก๊สมีเทน ประชากรจุลินทรีย์และการย่อยได้ของโภชนะในโคเนื้อลูกผสม

สถิติการเปิดชม : 215 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400