รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG5980019
ชื่อโครงการ : การใช้ประโยชน์ของเศษวัสดุปาล์มสำหรับการแปลงเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซลลูโลสผ่านทางแพลตฟอร์มด้วยปฎิกิริยาการเร่งทางชีวภาพและเคมีเพื่อนำไปสู่กระบวนการบูรณาการที่มีของเสียเหลือศูนย์
  Utilization of palm residues for conversion to biofuels and value added cellulose products via bio- and chemo-catalytic platforms toward integrated zero waste process
หัวหน้าโครงการ : มาริษา ไร่ทะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มาริษา ไร่ทะ
หัวหน้าโครงการ
วีระวัฒน์ แช่มปรีดา
นักวิจัยที่ปรึกษา
นวดล เหล่าศิริพจน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : This project aims to develop alternative processes for conversion of the underused solid by-products from oil palm processing to biofuels and chemicals as a step toward establishment of feasible palm oil mill-based integrated biorefineries. The researches will be separated into two routes: (i) sugar platform process (with bioethanol as the model product) and (ii) direct utilization of cellulosic materials to value-added bio-products (with MCC/NCC as the model products).
สถิติการเปิดชม : 580 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 40 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400