รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG6180008
ชื่อโครงการ : การตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสในผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคนิคการแทนที่อินดิเคเตอร์
  Sensing of Agricultural Organophosphorus Pesticide by Indicator Displacement Assay Approach
หัวหน้าโครงการ : สรายุทธ เวชสิทธิ์
ทีมวิจัย :
สรายุทธ เวชสิทธิ์
หัวหน้าโครงการ
ธวัชชัย ตันฑุลานิ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1 To synthesize the new tripodal shaped ligands L3, L4, L5 and L6.

2.2 To synthesize the coordination complexes of L3, L4, L5 and L6 with Cu2+ and Zn2+.

2.3 To study the ability of tripodal shaped based IDAs receptors ML3, ML4, ML5 and ML6 as

chemosensing ensemble for organophosphorus pesticides.

สถิติการเปิดชม : 380 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400