รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP61A0106
ชื่อโครงการ : การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเมือง
  Developing an Economic Plan of Hatyai City for upgrading city’s competitiveness
หัวหน้าโครงการ : ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาและจัดทำวิธีการวัดสถานะทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ ที่ทันต่อสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีต้นทุนที่เหมาะสม

2) เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลเมืองเพื่อเก็บข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับวิธีการวัดสถานะทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่

3) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

สถิติการเปิดชม : 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400