รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP61A0107
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านสุขภาพกับการใช้บริการเชิงพื้นที่สาธารณะที่สอดคล้องกับการเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาดของจังหวัดอุดรธานี
  Development of Health Activities Model through Public Spatial Service according Smart Growth of Udon Thani Province
หัวหน้าโครงการ : วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสำรวจและสังเคราะห์บริบทการจัดการสุขภาพของเมืองอุดรธานี

2) เพื่อศึกษาบริบททางกายภาพของพื้นที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์

3) เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์และกิจกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเปิดของเมือง

4) เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านสุขภาพกับการใช้บริการเชิงพื้นที่สวนสาธารณะที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด

สถิติการเปิดชม : 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400