รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP61T0301
ชื่อโครงการ : แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0
  Spatial Strategic Plan for Sustainable Tourism Hubs for Thailand 4.0
หัวหน้าโครงการ : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุวารี วงค์กองแก้ว
หัวหน้าโครงการย่อย
ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
หัวหน้าโครงการย่อย
กอบกุล รายะนาคร
หัวหน้าโครงการย่อย
อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
หัวหน้าโครงการย่อย
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
หัวหน้าโครงการ
ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัครพงศ์ อั้นทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมนึก ศิริสุนทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
คมกริช ธนเพทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤติยาพร วงษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพล อนันต์ธนสาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภูเดช แสนสา
นักวิจัยร่วมโครงการ
โสภณ ชมชาญ
ที่ปรึกษา
ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ที่ปรึกษา
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ :

1) ศึกษาทบทวนสถานการณ์และแนวโน้มตลาดหลักทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศในระดับจังหวัด และระดับประเทศ

2) ขยายผลองค์ความรู้จากทุนวิจัยของ สกว. ด้านศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในระดับจังหวัด สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ อปท. ภาคเอกชน และประชาคม ในการวางแผนท่องเที่ยว เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น

3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการท่องเที่ยวในระดับเมืองท่องเที่ยวหลัก เมืองท่องเที่ยวรอง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และระดับชุมชน ประชาคม และอปท. รวมทั้งปัญหาของการกระจายอำนาจของส่วนงานภูมิภาคและข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

4) ศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว สร้างความเป็นธรรมด้านการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะระหว่างนักท่องเที่ยวและประชาชนพื้นถิ่น และบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากความแออัดจากการท่องเที่ยวต่อสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

5) สร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพหุภาคีด้านการท่องเที่ยวโดยการขับเคลื่อนดัชนีชี้วัดในระดับจังหวัด

6) สร้างกระบวนการจัดทำแผนท่องเที่ยวระดับจังหวัดร่วมกับ อปท. ในพื้นที่ท่องเที่ยว

7) จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยระดับจังหวัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย 4.0 สำหรับ 10 ปีข้างหน้า

สถิติการเปิดชม : 524 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 480 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400