รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP61T0302
ชื่อโครงการ : การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจเฉพาะ : นักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay)
  An Investigation into the Opportunities of Long Stay Tourism in Major Tourist Destinations of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ศิเวก สัจเดว
ทีมวิจัย :
อัชฌา รัตนโอภาส
หัวหน้าโครงการย่อย
ยองมาร์ค กำพล เมียร์วิลล์
หัวหน้าโครงการย่อย
ศิเวก สัจเดว
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และสถานภาพ/ตำแหน่งทางการตลาดของประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay) เพื่อวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมตลาดของไทย

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการเชิงลึกของนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay) ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาคุณค่าที่เป็นจุดแข็ง (Value Proposition) ของสินค้าและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay) ในประเทศไทย เพื่อนำไปวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและจัดทำแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

สถิติการเปิดชม : 509 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 187 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400