รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP62A0110
ชื่อโครงการ : พัฒนาทุ่งช้าง สู่เมืองน่านน่าอยู่ ต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาเมือง
  Model of community development for city development, Thungchang community for livable Nan
หัวหน้าโครงการ : ธัญศิภรณ์ จันทร์หอม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม โดยการใช้ เครือข่าย พชอ. เป็นเครื่องมือหลักของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองระดับชุมชนในมิติด้านอาชีพ มิติด้านการศึกษา และมิติด้านสุขภาพ ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการพัฒนาความมั่นคงและความหลากหลายทางอาชีพและการศึกษา และเกิดกลไกการสื่อสารการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองระดับชุมชนในมิติอาชีพ มิติด้านการศึกษา และมิติสุขภาพ ให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

3. เพื่อสร้างรูปแบบองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น จากกระบวนการถอดบทเรียน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น สู่การพัฒนาเมืองสถิติการเปิดชม : 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400