รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRP62A0111
ชื่อโครงการ : การศึกษาและออกแบบผังแม่บทพื้นที่เมืองสวรรคโลกเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร
 
หัวหน้าโครงการ : สุรศักดิ์ กังขาว
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร ตลอดจนปัญหาและบทบาทของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2) เพื่อให้ได้ผังพัฒนาทางด้านกายภาพที่ลงรายละเอียดโครงการพัฒนาในแต่ละย่าน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

3) เพื่อการกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ (Identity & Character) ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ให้มีความชัดเจน สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนา อัตลักษณ์ ให้คงอยู่ เผยแพร่ และ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

4) เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และสำหรับใช้เป็นมาตรฐานการปรับปรุงพื้นที่เฉพาะของโครงการ โดยเน้นรายละเอียดรูปแบบ แนวทางและมาตรการต่าง ๆ ในการดำเนินการบริหารจัดการ การพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การอนุรักษ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5) เพื่อวางผังสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น การวางแผนโครงการคมนาคมและขนส่งที่ครบวงจร จัดให้มีถนนสายรอง สายย่อยที่เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก ระบบขนส่งมวลชน ที่จอดรถ (Park & Ride) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมือง เช่น สถานศึกษา สวนสาธารณะ ห้องสมุด การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม บำบัดน้ำเสีย จัดเก็บขยะ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ถนนคนเดิน ลานส่งเสริม กิจกรรมสาธารณะ และอื่น ๆ เป็นต้น

6) เพื่อเป็นการเสนอกลยุทธ์ (Strategy) ที่จะส่งเสริมและเป็นกรอบการจัดทำงบประมาณการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ให้ภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

สถิติการเปิดชม : 313 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400