รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG62M9002
ชื่อโครงการ : แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
 
หัวหน้าโครงการ : นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาทบทวนข้อมูลสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

2. เพื่อ Mapping กลไกเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถสร้างโจทย์วิจัยในพื้นที่ ที่จะก่อให้เกิดจิตสำนึกพลเมืองจากฐานงานที่ตนเองเลือกทำ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัดจำนวน 10 โครงกา

4. เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วม ที่สอดคล้องกับสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ ชุมชน ตำบล อำเภอและจังหวัด

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,219 ครั้ง
ชุดประเด็น : การวิจัยเรื่อง "เด็ก เยาวชน และครอบครัว" (189 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 114 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400