รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG51S0001
ชื่อโครงการ : ศึกษาศักยภาพเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 
หัวหน้าโครงการ : นายนิรัติ ทองพลัด
ทีมวิจัย :
สุรียา เพชรอินทร์
หัวหน้าโครงการ
มีนา ไชยมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไล เม่งซ่าน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ราตรี ปักษี
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนา ไชยมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประชา ชายทุ่ย
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษ สดวิไล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาธิต เดชอรัญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาศักยภาพชุมชนที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะสุกร

ระยะที่ 2

1. เพื่อทบทวนสถานการณ์และการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสุกรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะสุกร

3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะสุกร

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 843 ครั้ง
ชุดประเด็น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (217 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 170 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400