รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG51S0022
ชื่อโครงการ : ศึกษาแนวทางจัดการท่องเที่ยวชุมชนภูผาเพชร ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จ.สตูล
 
หัวหน้าโครงการ : นายจรูญ ทศกูล
ทีมวิจัย :
จรูญ ทศกูล
หัวหน้าโครงการ
พิชานัน ทวีกายุจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จำลอง สงด้วง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดิ์ชัย บุญคง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดำรงค์ สุดแป้น
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประจวบ คงแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
บันเทิง คงแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิเชษฐ ปิ่นเมฆ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สันติ แสงแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพโรจ ดำพลับ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมศักยภาพพื้นที่ เรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ/ยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อหาแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 2,239 ครั้ง
ชุดประเด็น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (217 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 612 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400