รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56S0025
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพกองทุนเกษตรกรเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพของชุมชน ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
 
หัวหน้าโครงการ : นายสุคนธ์ เพ็ชรเพ็ง
ทีมวิจัย :
สุคนธ์ เพ็ชรเพ็ง
หัวหน้าโครงการ
เนตนภา ใจสมุทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงเยาว์ เจะสา
นักวิจัยร่วมโครงการ
จำปี เจะสา
นักวิจัยร่วมโครงการ
จำปี หลงเก็ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนา ไชยมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพร เด็นหลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
มีนา ไชยมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิลาศ แวกาจิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทีป ไชยมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาญชัย ศรีอุ่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนเกษตรกร ต.เกาะสุกร ให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน

2. เพื่อฟื้นฟูการเกษตรที่เหมาะสมกับวิถีชาวเกาะสุกร

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 671 ครั้ง
ชุดประเด็น : การบริหารจัดการท้องถิ่น (263 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 30 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400