รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59E0032
ชื่อโครงการ : การอนุรักษ์และสืบสานความรู้และกระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่สู่คนรุ่นใหม่บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนิดดา ภูแล่นกี่
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและกระบวนการผลิตและจำหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษาคุณค่าและความสำคัญของผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

3. เพื่อศึกษาทัศนคติและความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการผลิตผ้าไหมมัดหมี่เป็นอย่างไร ปัจจัยและเงื่อนไขอะไรที่งผลกระทบต่อทัศนคติและความสนใจของคนรุ่นใหม่

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 726 ครั้ง
ชุดประเด็น : วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (22 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 93 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400