รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59M0002
ชื่อโครงการ : “แนวทางการสร้างเครื่องมือเพื่อบันทึกภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวกูย ผ่านภูมิปัญญาการทอผ้าไหม” ชุมชนบ้านขี้นาค ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสิดาวรรณ ไชยภา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างเครื่องมือในการบันทึกองค์ความรู้ ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวกูย

2. เพื่อศึกษารวบรวม และบันทึกองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้าไหมของชาวกูย

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 641 ครั้ง
ชุดประเด็น : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (203 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 32 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400