รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59M0016
ชื่อโครงการ : รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตสายไหม
 
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ทรัพยากรการท่องเที่ยว สภาพการท่องเที่ยวในชุมชนของเขตสายไหม

2. เพื่อศึกษาความต้องการ ความพร้อมและศักยภาพชุมชนที่จะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

3. เพื่อศึกษาปัจจัยและข้อจำกัดในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเขตสายไหม

4. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เขตสายไหม

5. เพื่อเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตสายไหม

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 809 ครั้ง
ชุดประเด็น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (217 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 116 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400