รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59M0017
ชื่อโครงการ : รูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูสวนเกษตรชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
 
หัวหน้าโครงการ : นางพัสรินณ์ พันธุ์แน่น : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาทบทวนบทเรียนจากการทำสวนเกษตรชุมชนเมือง

2) เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากสวนเกษตรชุมชนเมือง

3) เพื่อศึกษาต้นทุน ปัจจัยการผลิต และอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาสวนเกษตรชุมชนเมือง

4) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสวนเกษตรชุมชนเมือง

5) เพื่อศึกษาเป้าหมาย รูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูสวนเกษตรชุมชนเมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 742 ครั้ง
ชุดประเด็น : เกษตรกรรมยั่งยืน (255 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 84 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400