รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60N0002
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นครูสอนการทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วม ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวจันทร์จิตร เธียรสิริ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นครูสอนการทอผ้าไหมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิชาชีพทอผ้าไหม ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

2. เพื่อประเมินศักยภาพของการพัฒนาครู (ผู้ต้องขัง) สอนการทอผ้าไหม

3. เพื่อค้นหามาตรฐานการสร้างครูต้นแบบการทอผ้าไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

4. เพื่อสร้างต้นแบบครู (ผู้ต้องขัง) สอนการทอผ้าไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 210 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 6 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400