รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60S0027
ชื่อโครงการ : ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี
 
หัวหน้าโครงการ : นายมูหามะสุกรี มะสะนิง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1 ศึกษาศักยภาพและต้นทุนเดิมของชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานีที่เอื้อต่อการต่อยอดพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยนวตกรรมชุมชน

2 ศึกษานวตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี

3 ศึกษารูปแบบของศูนย์วิจัยนวตกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเชิงประเด็นต่างๆของชุมชน

4 กำหนดทิศทางการสร้างและการแพร่กระจายนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานีภายใต้บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านการสร้างปฏิบัติการจริงทางสังคม

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 506 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนประมง (1 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 35 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400