รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61M0003
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีงบประมาณ 2561
 
หัวหน้าโครงการ : นายปรีชา ปิยจันทร์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาให้เกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกหนุนเสริม “นักวิจัยอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก” และ “นักวิจัยชุมชน” ทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนา ติดตาม และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในเขตเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นในเขตเมืองในอนาคต

4. เพื่อถอดบทเรียนชุดความรู้ระบบและกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกริก ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ เขตบางเขน เขตสายไหม เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 494 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 24 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400