รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61M0020
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการสวนเกษตรชุมชน ผักไร้สารบ้านพูนทรัพย์ อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
 
หัวหน้าโครงการ : นางพัสรินณ์ พันธุ์แน่น : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาหารูปแบบการบริหารจัดการสวนเกษตรชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

2) เพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสวนเกษตรชุมชน ผักไร้สารบ้านพูนทรัพย์

3) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสวนเกษตรชุมชน ผักไร้สารบ้านพูนทรัพย์ อย่างยั่งยืน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 532 ครั้ง
ชุดประเด็น : เกษตรกรรมยั่งยืน (255 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 40 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400