รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61M9007
ชื่อโครงการ : เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมข้าวและไหมจังหวัดขอนแก่น
 
หัวหน้าโครงการ : นายทวี สุขโข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิถีชุมชนในวัฒนธรรมข้าวและไหมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใน 3 ชุมชนเป้าหมายคือ ดอนข่า หวายหลืม และ หนองหญ้าปล้อง

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนวิถีข้าวและไหมในชุมชนเป้าหมาย และการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเรื่องข้าวและวิถีชาวนา

3. เพื่อนำเสนอความรู้เรื่องข้าว และไหมผ่านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมข้าวและไหมจังหวัดขอนแก่น

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 562 ครั้ง
ชุดประเด็น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (217 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 62 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400