รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0004
ชื่อโครงการ : ขยายผลกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อลดความเสี่ยงการใช้สารเคมีการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
 
หัวหน้าโครงการ : นายแคล้ว มนตรีศรี
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อติดตามและสนับสนุนโครงการวิจัย ปี 2562 จำนวน 5 โครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

2) เพื่อศึกษาบริบท ปัจจัย เงื่อนไข และผลกระทบของการใช้กระบวนการทำงานแบบ CBR เพื่อหนุนเสริมให้เกิดการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

3) เพื่อศึกษาและถอดชุดความรู้การขยายผลกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดความเสี่ยงการใช้สารเคมีการเกษตรจังหวัดหนองบัวภู

4) เพื่อเขียนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (RE) จำนวน 5 เรื่อง และเกิดการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 693 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 35 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400