รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0005
ชื่อโครงการ : การผลิตสื่ออย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสื่อสารโครงการรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 
หัวหน้าโครงการ : นายรพินทร์ ยืนยาว
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดของชุมชนในการสื่อสาร

2) เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินงานทั้ง 4 โครงการให้สามารถเป็นนักสื่อสารชุมชนในการนำเสนอข่าวสาร การผลิต และเผยแพร่สื่อในช่องทางของสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์

3) เพื่อค้นหารูปแบบการผลิตสื่ออย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสื่อสารโครงการรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 592 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 53 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400