รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0007
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวณัฐชฎา มาลี
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อติดตามสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภายใต้ชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 โครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2) เพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไข และผลกระทบของการใช้กระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อหนุนเสริมให้เกิดการจัดการลุ่มน้ำที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำลำโดมใหญ่

3) เพื่อถอดชุดความรู้การจัดการลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชน

4) เพื่อเขียนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (RE) จำนวน 5 เรื่อง และเกิดการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 484 ครั้ง
ชุดประเด็น : การบริหารจัดการท้องถิ่น (263 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 13 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400