รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0014
ชื่อโครงการ : กระบวนการผลิตและช่องทางตลาดข้าวอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้ของชุมชนตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 
หัวหน้าโครงการ : นายแล้ว มณีสาย
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตนาข้าวอินทรีย์ของชุมชนตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

2) เพื่อศึกษาช่องทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ของชุมชนตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

3) เพื่อศึกษาการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ของชุมชนตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

4) เพื่อผลิตและเพิ่มช่องทางตลาดข้าวอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้ของชุมชนตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 648 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 51 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400