รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0020
ชื่อโครงการ : ศึกษาคุณค่าเสมาหินทรายเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและสร้างจิตสำนึกร่วมของชุมชนบ้านหนองบัวทอง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 
หัวหน้าโครงการ : นายประจักษ์ วงษ์ศรีวอ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ประวัติความเป็นมาและสภาพปัญหาของชุมชนบ้านหนองบัวทอง

2) เพื่อศึกษาความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมชุมชนเสมาหินทราย

3) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกร่วมของชุมชนโดยใช้มรดกวัฒนธรรมชุมชนเสมาหินทราย

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 518 ครั้ง
ชุดประเด็น : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (203 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 19 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400