รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0022
ชื่อโครงการ : เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจากแปลงเกษตรผสมผสานของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ของชุมชนตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 
หัวหน้าโครงการ : นางอนัน คำนัน
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน สภาพปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนตำบลอิปุ่ม

2) เพื่อศึกษาสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงเกษตรผสมผสานของชุมชนตำบลอิปุ่ม

3) เพื่อศึกษาการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจากแปลงเกษตรผสมผสานของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนตำบลอิปุ่ม

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 352 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 29 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400