รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0025
ชื่อโครงการ : การจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อการเกษตรผสมผสานของชุมชนบ้านห้วยส้ม ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
 
หัวหน้าโครงการ : นายสุขฤทัย ผานุช
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และสถานการณ์การทำเกษตรของชุมชนบ้านห้วยส้ม

2) เพื่อศึกษาลักษณะการใช้น้ำ สภาพปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนบ้านห้วยส้ม

3) เพื่อศึกษาระบบการจัดการน้ำ องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการน้ำของชุมชนบ้านห้วยส้ม

4) เพื่อศึกษาการจัดการน้ำเพื่อเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านห้วยส้ม

5) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการพึ่งตนเองในการจัดการน้ำเพื่อเกษตรผสมผสานของชุมชนบ้านห้วยส้ม

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 800 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 53 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400