รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0026
ชื่อโครงการ : การจัดการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ของชุมชนตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 
หัวหน้าโครงการ : นายสินพงศ์ คานดง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน และความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในตำบลผาบิ้ง

2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวตำบลผาบิ้ง

3) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมของชุมชนตำบลผาบิ้ง

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 790 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 54 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400