รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0036
ชื่อโครงการ : การเพิ่มมูลค่าตำรับอาหาร “พาข้าวผู้ไท” เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนสายนาดง – ห้วยซำ ตำบลโคกโก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 
หัวหน้าโครงการ : นางรุ่งทิวา ราชวงศ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วัฒนธรรมด้านอาหารชุมชนชาติพันธุ์ผู้ไทบ้านสายนาดง-ห้วยซำ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

2) เพื่อศึกษาศักยภาพฐานทรัพยากร แหล่งอาหารของชุมชนสายนาดง-ห้วยซำ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

3) เพื่อศึกษาความรู้ตำรับอาหาร “พาข้าวผู้ไท” เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนสายนาดง-ห้วยซำ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

4) เพื่อเพิ่มมูลค่าตำรับอาหาร “พาข้าวผู้ไท” เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนสายนาดง-ห้วยซำ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 622 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 39 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400