รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0037
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดแคตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 
หัวหน้าโครงการ : นายสกุล วงษ์กาฬสินธุ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเทศบาลตำบลตลาดแค

2) เพื่อศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเทศบาลตำบลตลาดแค

3) เพื่อศึกษากระบวนการหนุนเสริมการดำเนินงานของโครงการวิจัยย่อยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเทศบาลตำบลตลาดแค

4) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเทศบาลตำบลตลาดแค ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

5) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดแค ตามแนวทางการพัฒนาที่

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 916 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 41 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400