รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0043
ชื่อโครงการ : การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานทางเลือกจังหวัดสุรินทร์
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวพิศมัย นามพรม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาพัฒนาการและกระบวนการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ภายใต้นโยบายพลังงานทางเลือกของประเทศ

2) ศึกษาบทเรียนกลไกการทำงานพลังงานทางเลือกในระดับชุมชนและระดับจังหวัด

3) ศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมของจังหวัดสุรินทร์

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 515 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 15 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400