รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0044
ชื่อโครงการ : พัฒนาช่างซ่อมบำรุงพลังงานทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ของเครือข่ายช่าง ในจังหวัดสุรินทร์
 
หัวหน้าโครงการ : นายศุภณัฏฐ์ บูรณะ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษารวบรวมองค์ความรู้เก่าและความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก

2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาด้านความรู้และทักษะการเป็นช่างซ่อมบำรุงพลังงานทางเลือก

3. เพื่อพัฒนาอาชีพช่างซ่อมบำรุงพลังงานทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ของเครือข่ายช่าง ในจังหวัดสุรินทร์

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 410 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 3 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400