รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62M0006
ชื่อโครงการ : การสร้างความรับผิดชอบกับสังคม (CSR) กับการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 5
 
หัวหน้าโครงการ : นายคำรณ นิ่มอนงค์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อติดตามหนุนเสริม / การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย / รูปธรรมโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในพื้นที่ชุมชนรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภายใต้รูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ให้บรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้ 3 โครงการ

2. เพื่อพัฒนากลไกบริหารจัดการและติดตามสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของพี่เลี้ยงในพื้นที่เป้าหมายและบูรณาการกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการหนุนเสริมพันธกิจขององค์กรเอกชนในท้องถิ่นในลักษณะ co-funding & co-working

3. เพื่อสังเคราะห์ชุดความรู้ที่ได้จากการขับเคลื่อนงานวิจัยผ่านกลไกการทำงาน และการติดตามสนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ชุมชนรอบเขายายดา

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 433 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 26 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400