รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62N0001
ชื่อโครงการ : การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
 
หัวหน้าโครงการ : นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อค้นหาและพัฒนาเครือข่ายชุมชนที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ 7 พื้นที่

2. เพื่อติดตามหนุนเสริมเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 4 พื้นที่ ให้สามารถใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ และติดตามหนุนเสริมเครือข่ายชุมชน 6 พื้นที่ให้สามารถใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้

3. เพื่อหาองค์ความรู้การหนุนเสริมเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่างที่ใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 997 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 119 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400