รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62N0003
ชื่อโครงการ : การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัยอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูวิถีชีวิต ของครัวเรือนเกษตรกรชุมชนต้นน้ำอิง ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
 
หัวหน้าโครงการ : นายศุภชีพ สิริวงศ์ใจ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพวิถี องค์ความรู้และภูมิปัญญาวิถีการผลิตเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนต้นน้ำอิง

2. เพื่อสร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชน ต้นน้ำอิง

3. เพื่อประเมินการปรับตัว เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรชุมชนต้นน้ำอิง

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 678 ครั้ง
ชุดประเด็น : การบริหารจัดการท้องถิ่น (263 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 51 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400